ASGARİ ÜCRET NEDİR? 

İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve üç veya beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktardır.

ASGARİ ÜCRETİ KİM SAPTAR?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde yılda en az bir defa olmak üzere asgari ücreti saptar.Bu Yasadaki kurallara bağlı olarak asgari ücretleri saptamakla görevli 15 üyeden kurulu bir “Asgari Ücret Saptama Komisyonu” kurulur. Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ nun 5 üyesi, biri çalışma işlerinden sorumlu Bakan veya onun temsilcisi olmak kaydiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu atar, 5 üyenini, bünyesinde en çok işçiyi temsil eden en üst derecedeki işçi sendikası değişik iş kollarından ve 5 üyenini de bünyesinde en çok işvereni temsil eden en üst derecedeki işveren sendikası değişik iş kollarından seçerler. Komisyon Başkanlığı’ nı çalışma işlerinden sorumlu Bakan veya onun temsilcisi yapar.

 22/1975 Asgari Ücretler Yasası
 (Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oluşturulması ve Asgari Ücretin Tespiti)


K.K.T.C.’de son asgari ücret,   2,175.- Türk lirası (Brüt) olarak 1 Temmuz 2017  tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmiştir."


Asgari Ücret
(Brüt)

 

01.07.2017
itibarıyla geçerli

Saatlik

 

12.55 TL

Günlük

 

100.38 TL

Haftalık

 

501.92 TL

Aylık

 

2,175 TL

 

 
 K.K.T.C’DE YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETLER
(1977 – 2017)
 YILLAR BAZINDA 28 AB ÜLKESİ ASGARİ ÜCRETLERİ
İLE KKTC VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
 ASGARİ ÜCRETİN YILLARA GÖRE ARTIŞLARI